Kanji Básico Parte 08

大きい(おおきい) ookii GRANDE

大学(だいがく) daigaku UNIVERSIDADE

大人(おとな) otona ADULTO

小さい(ちいさい ) chiisai PEQUENO

小川(おがわ) ogawa RIACHO

小学校(しょうがっこう) shougakkou ENSINO FUNDAMENTAL

子犬(こいぬ) koinu FILHOTE DE CACHORRO

高い(たかい ) takai ALTO, CARO

高校生(こうこうせい) koukousei ALUNO DE ENSINO MÉDIO

円高(えんだか) endaka IENE VALORIZADO

安い(やすい ) yasui BARATO

安心する(あんしんする) anshin suru ESTAR TRANQUILO

安全(あんぜん) anzen SEGURANÇA

新しい(あたらしい) atarashii NOVO

新聞(しんぶん) shinbun JORNAL

新人(しんじん) shinjin NOVATO

新年(しんねん) shinnen ANO NOVO

古い(ふるい ) furui VELHO

中古車(ちゅうこしゃ) chuukosha CARRO USADO

長い(ながい ) nagai LONGO

社長(しゃちょう) shachou PRESIDENTE DE EMPRESA

校長(こうちょう) kouchou DIRETOR DE ESCOLA

多い(おおい) ooi MUITO

多少(たしょう) tashou POUCO

多数決(たすうけつ) tasuuketsu DECISÃO POR MAIORIA

少ない(すくない) sukunai POUCO, PEQUENO

少し(すこし) sukoshi UM POUCO

少年(しょうねん) shounen GAROTO

少女(しょうじょ) shoujo GAROTA

早い(はやい ) hayai CEDO

早朝(そうちょう) souchou DE MANHÃ CEDO

早送り(はやおくり) hayaokuri AVANÇO RÁPIDODeixe Seu Comentário