Kanji Básico - Parte 01

Finalmente chegamos nos kanjis ou ideogramas. Depois de aprendermos o Hiragana e o Katakana, podemos começar a estudar e entender como funciona esse sistema de escrita.

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(やま) yama MONTANHA

ふじ山(ふじさん) Fuji-san MONTE FUJI

火山(かざん) kazan VULCÃO

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(かわ) kawa RIO

山川さん(やまかわさん) Yamakawa-san SR.(A) YAMAKAWA

小川(おがわ) ogawa RIACHO

EXEMPLOS DE LEITURA:

田んぼ(たんぼ) tanbo ARROZAL

山田さん(やまださん) Yamada-san SR.(A) YAMADA

水田(すいでん) suiden ARROZAL

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(ひ) hi SOL

よう(にちようび) nichiyōbi DOMINGO

日本(にほん) nihon JAPÃO

休日(きゅうじつ) kyūjitsu FERIADO

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(つき) tsuki LUA

月よう日(げつようび) getsuyōbi SEGUNDA-FEIRA

一月(いちがつ) ichi gatsu JANEIRO

今月(こんげつ) kongetsu ESTE MÊS

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(ひ) hi FOGO

よう(かようび) kayōbi TERÇA-FEIRA

火山(かざん) kazan VULCÃO

火事(かじ) kaji INCÊNDIO

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(みず) mizu ÁGUA

よう(すいようび) suiyōbi QUARTA-FEIRA

水田(すいでん) suiden ARROZAL

水道(すいどう) suidō ENCANAMENTO DE ÁGUA

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(き) ki ÁRVORE, MADEIRA

よう(もくようび) mokuyōbi QUINTA-FEIRA

EXEMPLOS DE LEITURAS:

お金(おかね) okane DINHEIRO

(きん) kin OURO

よう(きんようび) kin’yōbi SEXTA-FEIRA

EXEMPLOS DE LEITURAS:

(つち) tsuchi TERRA

よう(どようび) doyōbi SÁBADO

土地(とち) tochi TERRENODeixe Seu Comentário