Conversação em Japonês 05

第五課(だいごか) DAI GO KA – QUINTA LIÇÃO

買物(かいもの) KAIMONO – COMPRAS

01- Doko e ikimasu ka?
Para onde está indo?

02- Depāto e ikimasu.
Estou indo para o shopping.

03- Isshoni ikimasu.
Vou junto.

04- Nani wo kaimasu ka?
O que vai comprar?

05- Kutsu shita wo kaimasu.
Vou comprar meias.

06- Tsukimashita.
Chegamos.

07- Hairi mashō.
Vamos entrar.

08- Koko ni kutsu shita ga arimasu.
Aqui tem meias.

09- Demo takai desune.
Mas eles são caras, né.

10- Sou desune.
São mesmo hein…

11- Yamemasu.
Vou deixar pra lá. (Não vou comprar.)

01-どこへ行きますか。

02-デパートへ行きます。

03-一緒に行きます。

04-なにを買いますか。

05-靴下を買います。

06-着きました。

07-入りましょう。

08-ここに靴下があります。

09-でも高いですね。

10-そうですね。

11-やめます。

練習(れんしゅう) RENSHŪ – TREINO

01-あそこに靴下があります。
Asokoni kutsu shita ga arimasu.

02-ここにトランクがあります。
Kokoni toranku ga arimasu.

03-どこへ行きますか。
Doko e ikimasu ka?

04-洋服を買かいます。
Yōfuku wo kaimasu.

05-どこにありますか。
Dokoni arimasu ka?


TRADUÇÃO

01-Ali tem meias.

02-Aqui tem malas.

03-Para onde está indo?

04-Vou comprar roupas.

05-Onde tem?

Deixe Seu Comentário