Conversação em Japonês 13

第十三課 DAI JŪSAN KA – LIÇÃO 13

約束 YAKUSOKU – ENCONTRO MARCADO

1-今朝けさフランス人じんの友達ともだちをデパートの前まえで一いち時間じかん待まちました。
Kesa furansu jin no tomodachi wo depaato no mae de ichijikan machimashita.

Esta manhã, esperei por uma hora, um amigo francês na frente do shopping.

2-随分ずいぶん待まちましたね。
Zuibun machimashita ne.

Esperou demais hein.

3-はい。
Hai.

Sim.

4-来きましたか。
Kimashita ka.

Ele veio?

5-いいえ、来きませんでした。
Iie, kimasen deshita.

Não, não veio.


6-どうしたのでしょう。
Dōshitano deshō.

O que será que aconteceu?

7-わかりません。
Wakarimasen.

Não sei.

8-こまりましたね。
Komarimashita ne.

Que transtorno hein.

9-ええ、買物ができませんでした。
Ee, kaimono ga dekimasen deshita.

Pois é, não pude fazer as compras.

10-今晩こんばん友達ともだちに電話でんわをします。
Konban tomodachi ni denwa wo shimasu.

Esta noite vou ligar para o meu amigo.

練習 RENSHŪ – TREINO

1-買物かいものができましたか。
Kaimono ga dekimashita ka.

2-アメリカ人じんの友達ともだちが来きました。
Amerika jin no tomodachi ga kimashita.

3-デパートの中なかで待まちました。
Depaato no naka de machimashita.

4-何なん時間じかん待まちましたか。
Nanjikan machimashita ka.

5-わかりません。
Wakarimasen.

6-デパートに行いきませんでした。
Depaato ni ikimasen deshita.

TRADUÇÃO

1- Conseguiu fazer as compras?

2-Um amigo americano veio.

3-Esperei dentro do shopping.

4-Quantas horas esperou?

5-Não sei.

6-Não fui ao shopping.

Deixe Seu Comentário