Conversação em Japonês 08

第八課 DAI HAKKA – OITAVA LIÇÃO

映画 EIGA – CINEMA

01-昨日きのう何なにをしましたか。
Kinō nani wo shimashita ka?

O que você fez ontem?

02-友達ともだちが来きました。
Tomodachi ga kimashita.

Um amigo veio.

03-一緒いっしょに映画えいがに行いきました。
Isshoni eiga ni ikimashita.

Fomos juntos ao cinema.

04-何なんの映画えいがを見みましたか。
Nan no eiga wo mimashita ka?

Qual filme vocês assistiram?

05-アメリカの映画えいがを見みました。
Amerika no eiga wo mimashita.

Assistimos um filme americano.


06-チャップリンの「モダン・タイムズ」を見みました。
Chappurin no modan taimuzu wo mimashita.

O “Modern Times” de Chapplin.

07-おもしろかったですか。
Omoshirokatta desu ka?

Foi bom (divertido)?

08-わかりません。
Wakarimasen.

Não sei.

09-眼鏡めがねを忘わすれました。
Megane wo wasuremashita.

Esqueci os óculos.

10-よく見みえませんでした。
Yoku miemasen deshita.

Não pude ver direito.

練習 RENSHŪ – TREINO

1-友達ともだちと一緒いっしょに買物かいものに行いきました。
Tomodachi to isshoni kaimono ni ikimashita.

2-何なにを買かいましたか。
Nani wo kaimashita ka.

3-映画えいがの本ほんを買かいました。
Eiga no hon wo kaimashita.

4-眼鏡めがねを買かいましたか。
Megane wo kaimashita ka.

5-買かいませんでした。
Kaimasen deshita.

TRADUÇÃO

1-Eu fui às compras com um amigo.

2-O que você comprou?

3-Comprei um livro sobre filmes

4-Você comprou óculos?

5-Não comprei.

Deixe Seu Comentário